วันอาสาฬหบูชา 2557
ตรงกับวันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
โดยวันอาสาฬหบูชา ซึ่งก็คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา
หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก